image banner
Một số giải pháp nâng cao hoạt động nghiên cứu khoa học cho giảng viên Trường Chính trị tỉnh Long An

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
CHO GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH LONG AN

       Đối với đội ngũ giảng viên, hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học là hai nhiệm vụ quan trọng, gắn kết chặt chẽ với nhau. Nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trong nhà trường. Hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường Chính trị đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ giảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, năng lực nghiên cứu và số lượng đề tài nghiên cứu. Chủ đề và thông tin từ các đề tài nghiên cứu phong phú, đa dạng, gắn với thực tiễn của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Cùng với hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học là chức năng quan trọng góp phần xây dựng hệ thống trường chính trị đạt chuẩn. Hoạt động này đang được đổi mới theo hướng gắn lý thuyết với thực tiễn, đáp ứng nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới. Nghiên cứu khoa học là một nhiệm vụ quan trọng của trường chính trị và cũng là một tiêu chí "cứng" trong đánh giá trường đạt chuẩn.

       Năm 2023 là năm thành công của Trường vì Hội đồng khoa học Tỉnh do sở Khoa học và công nghệ chủ trì đã nghiệm thu đạt 01 Đề tài khoa học cấp tỉnh "Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Long An đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá"; Trường tổ chức thực hiện và nghiệm thu  04 Đề tài khoa học cấp cơ sở đã chuyển giao ứng dụng. Nhiều giảng viên đã có sự đầu tư nghiên cứu nghiêm túc và bài viết phục vụ cho Tọa đàm, Hội thảo khoa học cấp trường, và tham gia cùng cho các Trường Chính trị bạn cũng được thực hiện tốt. Tuy nhiên hầu hết các công trình nghiên cứu khoa học tại trường chỉ nghiên cứu về một nội dung nhất định, đối tượng nghiên cứu đôi khi rất hẹp, vì thế thực tiễn cũng chưa được đánh giá toàn diện. Thậm chí có những bài viết chỉ mang tính lý luận, chưa có sự đánh giá liên hệ với thực tiễn. Việc tiếp cận các thông tin, tài liệu phục vụ tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học còn hạn chế. hầu như trong các nghiên cứu giảng viên chỉ sử dụng các tài liệu thứ cấp từ báo cáo, tài liệu sẵn có của các đơn vị, cơ quan tổ chức mà mình thu thập được. Trong khi đó, để tiếp cận với các báo cáo, tài liệu này của các cơ quan, đơn vị thì cũng là một khó khăn đối với giảng viên, bởi lẽ nhóm tài liệu này được xem là tài liệu nội bộ của cơ quan đó. Giảng viên muốn tiếp cận các tài liệu chủ yếu là tự mình vận dụng mối quan hệ cá nhân để có được. Một số ít giảng viên chưa thực sự coi trọng công tác nghiên cứu khoa học, hoặc chỉ quan tâm về số lượng (đảm bảo giờ chuẩn nghiên cứu khoa học) mà chưa thực sự đầu tư về chất lượng bài nghiên cứu. Mặc dù nhà trường có mục "nghiên cứu khoa học" trên website của trường, song tỷ lệ bài đăng tại chuyên mục này rất hạn chế. Dẫn đến hạn chế trong lan tỏa các công trình nghiên cứu khoa học của giảng viên tới người đọc.

       Trước yêu cầu nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học đòi hỏi lãnh đạo Trường cần có những giải pháp cụ thể, thiết thực tăng cường tính chuyên môn của công tác này, có thể rút ra một số giải pháp sau:

       Một là, đối với giảng viên, viên chức phải nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với hoạt động nghiên cứu khoa học, xem đây là nhiệm vụ, việc làm thường xuyên, từ đó chủ động, tích cực nghiên cứu khoa học. Đồng thời giảng viên, cần nhận thức rõ nghiên cứu khoa học sẽ góp phần làm cho những nội dung giảng dạy thêm phong phú, sâu sắc, thuyết phục hơn, vì vậy, cần dành thời gian thỏa đáng cho hoạt động quan trọng này. Đội ngũ giảng viên  phải thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn. Khi thực hiện việc nghiên cứu khoa học, các giảng viên phải có sự đầu tư sưu tầm, tìm hiểu tài liệu từ báo cáo, số liệu, chương trình… làm nguyên liệu đầu vào để có được sản phẩm nghiên cứu. Do đó, đây cũng là một quá trình giúp giảng viên rèn luyện được khả năng thu thập, xử lý thông tin, tư duy, đánh giá các vấn đề từ lý luận đến thực tiễn. Đồng thời cũng là kênh hữu hiệu đối với giảng viên trong việc cập nhật các tri thức mới từ chính những nguyên liệu đầu vào có được. Đồng thời, mỗi giảng viên cần tích cực, sáng tạo trong quá trình nghiên cứu thực tế, nắm bắt kịp thời tình hình kinh tế - xã hội địa phương. Giảng viên cần lựa chọn những chủ đề phù hợp với chương trình môn học đang đảm nhiệm, tập trung vào chương trình, đề án phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, có cơ sở để khảo sát, đánh giá sát với vấn đề thực tiễn đang diễn ra ở địa phương. Từ đó, đề xuất các đề tài và tổ chức nghiên cứu với những giải pháp có tính khả thi, góp phần xử lý có hiệu quả những hạn chế, khó khăn đang diễn ra tại địa phương, đơn vị. Ngoài ra, giảng viên cần chủ động khai thác thông tin chính thống trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo chí, internet,...) để có thông tin đa chiều, rộng lớn đã được chọn lọc, phân tích. Đây là nguồn thông tin quan trọng giúp giảng viên có thêm nguồn dữ liệu bổ sung, phục vụ nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn. Tăng cường thảo luận với phương pháp dạy học tích cực để phát huy việc tham gia ý kiến của học viên, nhất là những ý kiến cung cấp thực tiễn mà họ đã trải nghiệm, qua đó bổ sung, làm giàu vốn thực tiễn cho đội ngũ giảng viên.

       Hai là, Lãnh đạo Trường cần tiếp tục phát huy những mặt đạt được trong công tác nghiên cứu khoa học tổng kết thực tiễn của nhà trường, nhất là xây dựng lực lượng trong nhà trường và lực lượng phối hợp thực hiện ngoài nhà trường; từ xây dựng đội ngũ giảng viên đến tổ chức lực lượng thực hiện nghiên cứu; từ năng lực, nghiệp vụ chuyên môn đến đạo đức công vụ; từ nhận thức đến kỹ năng tổ chức thực tiễn;... Để thực hiện việc này, đòi hỏi phải có một kế hoạch, lộ trình rõ ràng, vừa tổng thể, bao quát vừa cụ thể, tuần tự, nhanh nhưng không nóng vội.

       Trong nghiên cứu khoa học, việc xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần được ưu tiên đòi hỏi phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao- từ định hướng nội dung đến tổ chức thực hiện quyết liệt từng nội dung, từng nhiệm vụ có ý nghĩa quyết định. Nếu thiếu sự chủ động, nhạy bén, quyết liệt trong lãnh đạo; thiếu sự sát sao và phối hợp chặt chẽ trong quản lý, các nhiệm vụ trong nghiên cứu khoa học sẽ rất khó thực hiện thành công. Lãnh đạo Trường, cũng như lãnh đạo các khoa, phòng cần gợi mở những chủ đề, định hướng nội dung nghiên cứu cho giảng viên, viên chức của khoa, phòng mình để mọi người mạnh dạn, hứng thú nghiên cứu khoa học. Đối với công tác nghiên cứu khoa học, từ hoạt động nghiên cứu đề tài, hoạt động hội thảo, tọa đàm, thông tin khoa học… tính hiệu quả cần được coi trọng và đề cao. Vì thế việc lãnh đạo quan tâm, sâu sát, chỉ đạo quyết liệt hoạt động tổ chức thực hiện rất quan trọng phải nhất quán xây dựng kế hoạch chi tiết và hợp lý với việc sử dụng hợp lý các nguồn lực tài chính, nhân lực, các điều kiện đảm bảo để đảm bảo đạt kết quả tốt với mức chi phí không quá lớn.

       Để tạo điều kiện thu thập tài liệu thứ cấp cho giảng viên, Lãnh đạo nhà trường có thể nhờ sự hỗ trợ từ phía các sở, ban ngành, chẳng hạn khi họ có các báo cáo quý, 6 tháng hay báo cáo năm về ngành, lĩnh vực để giảng viên dễ dàng trong tiếp cận, khai thác và công khai sử dụng tài liệu. phát huy vai trò của học viên trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ tổng kết thực tiễn địa phương, cơ sở bằng cách gia tăng nguồn tài liệu tổng kết thực tiễn các địa phương, ban, ngành từ sưu tầm của học viên.

       Lãnh đạo trường cần có kế hoạch vận động phát huy vai trò của học viên trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ tổng kết thực tiễn địa phương, cơ sở bằng cách gia tăng nguồn tài liệu tổng kết thực tiễn các địa phương, ban, ngành từ sưu tầm của học viên. Đến trường dự học, mỗi học viên đóng góp cho nhà trường một số tài liệu (văn kiện đại hội tổ chức đảng, chương trình, kế hoạch, báo cáo...) có vị trí quan trọng đối với hoạt động của cơ quan công tác hoặc địa phương, có mối liên hệ sát với lý thuyết trong nội dung, chương trình giảng dạy của Trường. Với cách làm này, nguồn tài liệu địa phương, cơ sở trong thư viện của Trường chính trị sẽ dồi dào, đa dạng, phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu thực tiễn để liên hệ, vận dụng trong giảng dạy cũng như tham khảo trong thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học. Từ đó giúp giảng viên chủ động tìm kiếm những ý tưởng khoa học, những đề tài cần thiết trong vận dụng từ lý luận đến so sánh thực tiễn.

       Để công tác nghiên cứu khoa học có chất lượng và hiệu quả cao cần phải có chính sách về lợi ích nhằm tạo động lực, khơi gợi niềm đam mê, sự ham muốn nghiên cứu của giảng viên, đội ngũ giảng viên phải hướng đến trở thành một nhu cầu tự giác trong hoạt động chuyên môn.  Ngoài việc người thực hiện có thêm "điểm" công trình khoa học, đồng thời xem kết quả nghiên cứu khoa học (cả về số lượng và chất lượng) là một trong những tiêu chí để xếp loại viên chức cuối năm, cũng là một trong những tiêu chí để đề bạt, bổ nhiệm cán bộ từ đó họ sẽ quan tâm bám sát tổng kết thực tiễn địa phương, cơ sở trong lựa chọn đề tài viết bài cũng như nghiên cứu nghiêm túc để sản phẩm khoa học có chất lượng.

       Ba là, trong khi "nội lực" của Trường cũng như những điều kiện, tiền đề cho Trường trong tham gia nghiên cứu khoa học cũng còn hạn chế thì lãnh đạo Trường cần nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác bồi dưỡng kiến thức thực tế đối với giảng viên. Xác lập rõ cơ chế phối hợp giữa Trường chính trị với các địa phương, sở, ban, ngành ở tỉnh trong công tác nghiên cứu khoa học. Khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi để giảng viên tham gia sâu rộng vào hoạt động nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn của địa phương, sở, ngành trên địa bàn để thông qua đó giảng viên phải luôn trong tư thế phấn đấu không ngừng nhằm nâng cao năng lực và phương pháp thực hiện.

       Tóm lại, trước nhiệm vụ mới đặt ra, yêu cầu đòi hỏi đổi mới đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong tỉnh một cách toàn diện, trong đó đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên là khâu then chốt. Để nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên của trường phải hội đủ nhiều yếu tố, nhưng một yếu tố hết sức quan trọng là phải nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, kiến thức thực tiễn cơ sở cho đội ngũ giảng viên, đây là điều mà Trường chính trị tỉnh Long An phải quan tâm hơn nữa và có thể làm tốt trong thời gian tới./.

ThS. Huỳnh Thị Thu Năm
TUV, Hiệu trưởng

image advertisement
THÔNG TIN ĐÀO TẠO
Thư viện ảnh
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1