image banner
TR​​ƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH LONG AN

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH LONG AN

 

1. Vị trí, chức năng

Trường chính trị tỉnh Long An là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Thường trực Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy.  

Trường chính trị tỉnh Long An có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức trong tỉnh về lý luận chính trị - hành chính; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; kiến thức về một số lĩnh vực khác; tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương.

2. Nhiệm vụ

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn và các đơn vị tương đương); trưởng, phó phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cấp huyện và tương đương; Trưởng, phó phòng của sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tỉnh và tương đương; cán bộ được quy hoạch vào các chức danh trên; cán bộ, công chức, viên chức cấp cơ sở và một số đối tượng khác về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và một số lĩnh vực khác.

Đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trong tỉnh.

Đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ngành Hành chính văn thư và ngành Luật cho cán bộ, công chức cơ sở và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cho các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch cán sự và tương đương, ngạch chuyên viên và tương đương, chuyên viên chính và tương đương.

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ cho các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý; cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội cấp cơ sở, bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, huyện. 

Bồi dưỡng các chương trình khác do cấp có thẩm quyền giao.

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và các cơ quan liên quan hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên của Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị cấp huyện.

Tham gia tổng kết thực tiễn ở địa phương, cơ sở, tổ chức nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy, học tập.

Đào tạo, bồi dưỡng ngoài các đối tượng nêu trên theo chỉ đạo của Tỉnh ủy.

* Các văn bản liên quan:

- Quyết định số 5054/QĐ.UB ngày 27/9/1995 về việc thành lập Trường Chính trị tỉnh Long An

Qui định số 09-QĐi/TW ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Quy định số 1706-QĐ/TU ngày 25/3/2019 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh Long An

image advertisement
THÔNG TIN ĐÀO TẠO
Thư viện ảnh
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1